Praca Dyrektor Zakładu Mława

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Dodanie pliku CV jest opcjonalne.
Dodaj plik z dysku
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Magazynowa 45 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

  • listownie na adres: Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Magazynowa 45,
  • e-mail: sekretariat@madejwrobel.pl,
  • telefonicznie: +48 32 771 22 99.
 2. Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres Spółki: Inspektor Ochrony Danych Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Magazynowa 45,
  • na adres e-mail: iod@madejwrobel.pl,
  • telefonicznie: 692-430-691.
 3. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu jakim jest prowadzona rekrutacja. W tym zakresie przetwarzamy w szczególności dane wymagane przepisami prawa oraz inne dane, w tym w szczególności: przekazane przez Ciebie, uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym z testów, w których będziesz uczestniczyć (o ile wyrazisz taką zgodę). Dane te będą służyły do ustalenia Twoich kompetencji i umiejętności i ich oceny pod kątem spełnienia wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz.

 5. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, a także do celów przyszłych rekrutacji (o ile wyraziłeś na to zgodę).

  Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
  Udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  art. 6 ust. 1 lit a) RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz ( okres, w którym mamy możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia stanowiska, na które aplikowałeś).
  Udział w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  Przez okres 1 roku od dnia udzielenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody
  Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 3 tyg
  Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w szczególności w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub przekazania informacji o wynikach prowadzonej rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczyłeś bądź do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody
  Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

 6. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie w dostarczonej nam dokumentacji aplikacyjnej bądź z innego źródła np. osoby trzecie (w takiej sytuacji mamy obowiązek poinformowania Ciebie o źródle pozyskania Twoich danych osobowych).

 7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępniane:

   
  • naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami,
  • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności:
  • podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych:
   • Make it easy Artur Łaski ul. Niedurnego 2/2/, 40-239 Katowice,
   • Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
   • Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel s.j. ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze,
  • kancelariom prawnym,
  • Inspektorowi Ochrony Danych – Pan Piotr zakrzewski, iod@madejwrobel.pl, nr tel 692-430-691,
  • administratorom aplikacji oraz portali internetowych za pośrednictwem, których przesyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne:
   • Elevato Sp z o.o. ul. Batorego 3/6  43-300 Bielsko-Biała,
   • Grupa OLX Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 43  61-872 Poznań,
   • Grupa Pracuj Sp z.o.o. ul. Prosta 68  00-838 Warszawa,
   • Serwis Nuzle.pl oraz Lento.pl - Simplo Sp. Z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, 10-110 Olsztyn,
  • innym podmiotom lub organom - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa (w tym sądom, prokuratorom, komornikom, Policji, organom regulacyjnym i nadzorczym).

   

   

  Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Spółka Madej Wróbel Sp. z o.o. w ramach umowy o współadministrowanie zawartej ze spółką Madej Wróbel Plus Sp. z o.o. uzgodniła zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej obowiązków wynikających ze stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, w tym prowadzenia przez pracowników ochrony dziennika wejść/wyjść oraz wjazdu na teren zakładu. Umowa we wskazanym powyżej zakresie znajduje się na naszej stronie internetowej www.madejwrobel.pl.

   
 8. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych osobowych w związku z przesłaną przez Ciebie dokumentacją aplikacyjną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

 9. Czy podejmujemy wobec Twoich danych zautomatyzowane decyzje?

  Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 10. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

  Administrator umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

  • dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,
  • sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,
  • usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
  • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
  • przenoszenia danych – masz prawo uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś. Możesz też zlecić nam przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: iod@madejwrobel.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Magazynowa 45. Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

  Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

 11. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

  Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne oraz wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

 12. Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

  Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej www.madejwrobel.pl lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.